සමාගම ගැන

වසර 20 කට බිම ටයිල් නිෂ්පාදනය සහ පාවිච්චි කල අවධානය යොමු

දෘඩාංග ෆර්නිචර් ලොව පුරා සිදුවීම් සඳහා අද්විතීය නිර්මාණ furnitures නිර්මාණය කරන බවට සුවිශේෂී දූරදර්ශී කණ්ඩායම වේ.

අපි මල නොබැඳෙන වානේ furnitures සැලසුම් හා නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂිත, ක අභ්යන්තර චීනය නියැලුනහ අවස්ථාවට furnitures සමාගම ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ

ලොව පුරා පෞද්ගලික හා ආයතනික සිදුවීම් සඳහා.

  • පිළිබඳ
  • HDR

WhatsApp Online Chat !