អំពីក្រុមហ៊ុន

20 ឆ្នាំមកផ្តោតលើការផលិតនិងការលក់ក្បឿងជាន់

គ្រឿងសង្ហារឹមផ្នែករឹងគឺជាក្រុមពិសេសដែលបង្កើតទស្សនៈវិស័យការរចនាគ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ពីតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកទាំងអស់។

យើងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសង្ហារឹមព្រឹត្តិការណ៍មហាផ្ទៃចិនក្រុងហ្វ័រសានមានជំនាញក្នុងការរចនានិងផលិតគ្រឿងសង្ហារឹមដែកអ៊ីណុក

សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជននិងសាជីវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោក។

  • អំពី
  • HDR

WhatsApp Online Chat !